fin

[boxgrey]

参赛选手赛前安装、调试飞机

20140119花桥F3k001

20140119花桥F3k006

20140119花桥F3k005

20140119花桥F3k002

[/boxgrey]

部分选手发射组图

[boxgrey]

汤志高:

20140119花桥F3k042 20140119花桥F3k043

20140119花桥F3k044 20140119花桥F3k045

20140119花桥F3k046[/boxgrey]

[boxgrey]

徐志俊:

20140119花桥F3k047 20140119花桥F3k048

20140119花桥F3k049 20140119花桥F3k050

20140119花桥F3k051 20140119花桥F3k052

[/boxgrey][boxgrey]

尹伟明:

20140119花桥F3k019 20140119花桥F3k020 20140119花桥F3k021 20140119花桥F3k022

[/boxgrey][boxgrey]

蔡旭明:

20140119花桥F3k053 20140119花桥F3k054 20140119花桥F3k055 20140119花桥F3k056 20140119花桥F3k057 20140119花桥F3k058 20140119花桥F3k059 20140119花桥F3k060

[/boxgrey][boxgrey]

吴凯宏:

20140119花桥F3k023 20140119花桥F3k024 20140119花桥F3k025 20140119花桥F3k026 20140119花桥F3k027 20140119花桥F3k028

[/boxgrey][boxgrey]

吴鸿鹏:

20140119花桥F3k013 20140119花桥F3k014 20140119花桥F3k015 20140119花桥F3k016

[/boxgrey]

 

选手和他的随机助手

本次竞赛分A、B组,A组选手比赛时B组选手随机做A组选手的助手,同时兼该选手的计时裁判。应该说虽然部分选手对裁判工作不熟悉,但这次竞赛充分展现了透明、公正、公开、公平和诚信。这是竞赛得以继续开展的良好基础。
[boxgrey]

选手:尹伟明 /
助手兼裁判:俞峰

选手:尹伟明 助手兼裁判:俞峰

选手:高文明/
助手兼裁判:蔡旭明

选手:? 助手兼裁判:蔡旭明

选手:吴鸿鹏 /
助手兼裁判:徐志俊

选手:吴鸿鹏 助手兼裁判:徐志俊

[/boxgrey]

IMG_2593